BİLDİRİ BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

Kongreye gönderilecek bildirilerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Başvuru sürecinde yazarlar, başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler. Bu rehbere uymayan başvurular yazarlara iade edilecektir.

 • Gönderilen çalışma daha önce yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere bir dergiye sunulmamış olmalıdır.
 • Gönderim dosyası aşağıda yer alan “Gönderilecek Bildirilerin Biçimsel Gerekliliklerine” uygun olmalıdır.
 • Bildiriler rtf, doc veya docx biçimlerinde hazırlanabilir. 
 • Bildirilerinizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz.
 • Çalışmalar bildiri gönderim sistemi aracılığı ile gönderilmelidir.  Bu sürecin işleyişi sorumlu yazar ile yürütülecektir.  Sorumlu yazar tüm ortak yazarların yazar listesine dahil edildiğinden ve hepsinin çalışmanın gönderilen sürümünü okuyup onayladığından emin olmalıdır.
 • Bildirinizin hakem incelemesini kolaylaştırmak için, dilbilgisi açısından doğru İngilizce olarak sunulması önem arz etmektedir. Ana diliniz İngilizce değilse, bildirinizi teslim etmeden önce profesyonel olarak düzenlemenizi veya ana dili İngilizce olan bir meslektaşınız tarafından okutmanız önerilmektedir. İsteğe bağlı olarak ve ek bir ücret ödeyerek kongrenin İngilizce düzenleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bunun için bildirinizi asc@academicianstudies.com adresine gönderebilirsiniz. Profesyonel düzenleme, hakemlerin ve gelecekteki okuyucuların bildirinizin içeriğini daha iyi okuyabileceği ve değerlendirebileceği anlamına gelecektir.  
 • Bildirinizle ilgili sorular için asc@academicianstudies.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 
Kongre Düzenleme Kurulu hakem değerlendirme sürecine girmeden önce bildirileri ön değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yapılan ön değerlendirmede, Bildiri Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmayan bildiriler, hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yazar/yazarlara yeniden düzenlenmesi için geri gönderilecektir. Ön değerlendirme sürecini geçen bildiriler ise, bilim kurulunda yer alan iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.
 
• Ayrıca kongreye sunulan bildiriler editör ve hakem değerlendirmesi sonucu dergi, uluslararası kitap veya kongre bildiri kitabında yayımlanabilecektir.

 

GÖNDERİLECEK BİLDİRİLERİN BİÇİMSEL GEREKLİLİKLERİ

Kongremiz sadece tam metin bildiri kabul etmektedir. Tam metin bildirisi hazır olmayan araştırmacılar, öncelikle özet bildirilerini ön kabul için gönderebilir ve ön kabulden sonra tam metin bildirilerini hazırlayabilirler.

Kongreye gönderilen bildirilerin yazım kuralları açısında son denetimlerinin yapılmış ve yayınlamaya hazır olduğu kabul edilir. Bildiriler Microsoft Word formatında ve Times New Roman yazı tipinde yazılmış olmalıdır.

Bildirilerin Sayfa Sayısı Sınırı

 • Hazırlanan tam metin bildirinin toplam uzunluğunun (özet, ana metin, tablolar, kaynakça ve ekler dâhil) 1.500 kelimeden az olmaması veya 10 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ancak çalışmanın doğası gereği 10 sayfa sınırı aşılıyorsa bu konuda editörden görüş/onay alınabilir.

Bildirinin Başlığı

 • Bildirinin başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı, kapsayıcı nitelikte ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Başlık büyük harfle (sadece bağlaçlar küçük harf) sayfa ortalanarak Times New Roman 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Bildirinin lisansüstü tezinden türetilmiş olması halinde, başlığa verilecek bir dipnot ile belirtilmelidir. 
 • Eğer varsa çalışmanın sponsorları dipnot ile ilk sayfada başlığa verilecek bir dipnot ile belirtilmelidir. 

Yazar Bilgileri

 • Bildirinin yazar(lar)ı, adını ve soyadını, çalışmanın başlığının altında 11 punto, sayfaya ortalanmış, Times New Roman karakterinde yazmalıdır. İsim ve Soyisim bilgisinde yalnızca ilk harfler büyük yazılacaktır. 
 • Yazarlara ait unvan, kurum, e-posta ve ORCID bilgisi ismin yanına verilen dipnot ile ve belirtilen sırayla gösterilmelidir. 
 • Yazarların çalışmalarında ORCID bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir. ORCID kaydı https://orcid.org/register adresinden yapılabilir.

Özet

 • Tüm çalışmalar, çalışmanın ilk sayfasında, başlığın altında yer alacak şekilde ve aşağıda belirtilen formata uygun olarak yapılandırılmış, 250 ile 500 kelime aralığında bir özet içermelidir. 
 • Özet yapılandırılmış tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 • Özet, Çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve özgünlüğünü nesnel olarak ifade etmelidir. 
 • Türkçe hazırlanan çalışmalarda önce Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, sonrasında da İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler olmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ise Türkçe başlık, özet veya anahtar kelime gerekli değildir.
 • Tek satır aralığı, Times New Roman 9 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.

Anahtar kelimeler

 • Özetin altında çalışmaya uygun ve çalışmanın bütününü yansıtan (Türkçe ve İngilizce olmak üzere) en az 3, en fazla 6 kavram, anahtar kelime olarak yazılmalıdır. 

Sayfa Yapısı, Bölüm Başlıkları ve Alt Başlıkların Yapılandırılması

 • Çalışmanın sayfa kenar boşlukları üst alt–sağ–sol kenarlar için 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Bölüm ve alt başlıklar 12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır. En fazla 3.seviye başlık kullanılmalıdır. Giriş ve Sonuç bölümleri numaralandırılmamalı ve sayfada ortasına büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Ana  Metinde, paragraflar Times New Roman karakterinde ve 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Hizalama; Tüm yazılar iki yana yaslı olarak biçimlendirilmelidir. Girintiler; Sol: 0 cm, Sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25cm şeklinde olmalıdır. Paragraflarda önce 0, sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı 1,15 olacak şekilde yazılmalıdır. 
 • Sayfa numaraları sayfanın sağ altında olacak şekilde verilmelidir.
 • Dipnot Kullanımı, eğer kesinlikle gerekliyse yapılmalıdır ve sayfa altında (9 punto) ifade edilmelidir.

Şekiller, Şemalar ve Tabloların Hazırlanması

 • Tüm Şekil, Şema ve Tabloların kısa bir açıklayıcı başlığı olmalıdır.
 • Şekil, Şema ve Tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalıdır.
 • Şekil, Şema ve Tablolara ilişkin varsa kaynak bilgisi tablonun altına yazılmalıdır. 
 • Tüm Şekiller, Şemalar ve Tablolar ana metne ilk alıntısına yakın yerleştirilmeli ve görünüm numaralarına göre sırayla numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2, Şema I, Şema II, Tablo 1, Tablo 2 vb.).
 • Tüm Tablo sütunlarının açıklayıcı bir başlığı olmalıdır. Daha büyük tabloların düzenlemesini kolaylaştırmak için daha küçük yazı tipleri kullanılabilir, ancak bu yazılar 8 puntodan daha az olamaz. Yazarlar tablo oluşturmak için Microsoft Word’ün Tablo seçeneğini kullanmalıdır.
 • Tüm Şekil, Şema ve Tablolar mümkün olan en yüksek çözünürlük / kalitede, sayılar ve açıkça okunabilir metinlerle birlikte verilmelidir.
 • Şekil, Şema ve Tablolar için gerekli olması halinde sayfa şekli yatay olarak kullanılabilir.
 • Tablo, Şekil ve Şemalar renkli veya siyah/beyaz kullanılabilir.
 • Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

Kaynakça

 • Kaynakça Times New Roman ve 10 punto büyüklüğünde ve iki yana yaslı olarak çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. 
 • Kaynakça” ifadesi sayfa ortasına büyük harflerle yazılmalıdır. 
 • Kaynakça çalışmanın bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. 
 • Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. 
 • Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır (2003a, 2003b, 2003c gibi). 
 • Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. 
 • Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılmalıdır.
 • Kaynakçanın hazırlanmasında ve referans gösteriminde APA-Amerikan Psikolojik Referans Stili, 7. Baskıya uymaları gerekmektedir.  APA stilinin dışında yazılmış olan çalışmalar kabul edilmeyecektir.  

Kaynak gösterimleri için APA stili hakkında daha fazla ayrıntı burada bulunabilir. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/whats-new-7e-guide.pdf  bağlantısı kullanılabilir.

ORCID Bilgisi

Yazarların makalelerinde ORCID bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir. ORCID kaydı aşağıda belirtilen adresten yapılabilir.

https://orcid.org/register